Nieuwe Europese verordening voor nieuwe voedingsmiddelen

Afgelopen maandag is de nieuwe verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen goedgekeurd

Het voordeel van deze nieuwe verordening is dat bedrijven nieuwe en innovatieve voedingsmiddelen gemakkelijker in de EU in de handel kunnen brengen. Er is rekening mee gehouden dat de voedselveiligheid van de Europese consumenten niet in het gedrang komt. De Europese consumenten kunnen uit een ruimer aanbod aan voedingsmiddelen kiezen.

Om welke voedingsmiddelen gaat het?

Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen die vóór mei 1997 nog niet in de EU werden geconsumeerd, bijvoorbeeld recent ontwikkelde innovatieve voedingsmiddelen, voedingsmiddelen die met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen worden geproduceerd of voedingsmiddelen die traditioneel in landen buiten de EU worden gegeten.
Mogen nieuwe voedingsmiddelen in de EU worden gebruikt?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Dankzij de nieuwe verordening verloopt de vergunningsprocedure vlotter en kunnen veilige en innovatieve voedingsmiddelen sneller in de handel worden gebracht en onnodige handelsbelemmeringen uit de weg worden geruimd zonder de voedselveiligheid in het gedrang te brengen. De verordening voorziet in een gecentraliseerd vergunningssysteem dat een vlottere en snellere vergunningsprocedure waarborgt en aanvragers van een vergunning meer rechtszekerheid biedt.De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) zal de aanvragen aan een wetenschappelijke risicobeoordeling onderwerpen, terwijl de Commissie de dossiers van alle aanvragers zal beheren en voorstellen zal indienen voor de toelating van nieuwe en veilige voedingsmiddelen.
Om de handel in traditionele voedingsmiddelen uit landen buiten de EU te vergemakkelijken voorziet de nieuwe verordening ook in een meer toepasselijke beoordelingsprocedure voor voedingsmiddelen die in de EU als nieuw worden beschouwd. Als kan worden aangetoond dat een traditioneel voedingsmiddel nooit veiligheidsproblemen heeft opgeleverd en de EU-lidstaten of de EFSA geen veiligheidsrisico’s hebben vastgesteld, mag het voedingsmiddel in de handel worden gebracht op basis van een kennisgeving door de exploitant van het voedingsmiddelenbedrijf.
De nieuwe verordening bevat ook bepalingen inzake gegevensbescherming. Nieuwe wetenschappelijke gegevens en door eigendomsrechten beschermde gegevens mogen vijf jaar lang – te rekenen vanaf de dag waarop de vergunning voor een nieuw voedingsmiddel is verleend – niet voor een andere aanvraag worden gebruikt.

Maandag is overeenstemming over de nieuwe verordening bereikt. Nu moet het nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. De nieuwe regels zijn twee jaar van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening (rond eind 2017).

Bron: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5875_nl.htm

Een greep uit de mogelijkheden

Nieuws