Wat is HACCP?

HACCP staat voor Hazard Analyses Critical Control Points: de gevarenanalyse van kritische beheerspunten. Het is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven en organisaties die met de verwerking van voeding te maken hebben, gebruiken een HACCP-plan om te voorkomen dat de veiligheid van de voeding in gevaar komt.

Een ‘Hazard’ is een gevaar dat redelijkerwijs in een product aanwezig zou kunnen zijn en een bedreiging kan vormen voor de consument. Hierbij gaat het om fysische gevaren, chemische gevaren, micro-biologische gevaren en voedselallergieën. Deze gevaren kunnen in grondstoffen aanwezig zijn, maar kunnen zich ook tijdens de bereiding voordoen.

‘Analyses’ staat voor het analyseren van de aanwezige gevaren, de geïdentificeerde hazards. Er moet een inschatting gemaakt worden van de risico’s. Deze inschatting is een combinatie van de kans dat een gevaar zich daadwerkelijk voordoet in het eindproduct en van de gevolgen voor de gezondheid van de consument.

Na deze systematische analyse zijn alle reële gevaren benoemd. Nu moet worden nagegaan hoe deze gevaren kunnen worden voorkomen of tot een acceptabel niveau teruggebracht kunnen worden. De beheersing van de gevaren wordt verkregen door het vaststellen van specifieke punten in het bereidingsproces, waar het gevaar beheerst kan worden. Door het vaststellen van concrete grenswaarden bij kritische beheerspunten (CCP’s) en deze systematisch te bewaken, wordt de voedselveiligheid gewaarborgd. HACCP is een preventief systeem. Onveilige situaties worden met het HACCP-plan opgespoord en beheersbaar gemaakt. De veiligheid van het product wordt verhoogd.

HACCP plan maken

In Nederland is HACCP wettelijk verplicht voor iedereen die voedsel bewerkt en/of verwerkt. HACCP is opgenomen in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen. Met behulp van het HACCP-systeem borgt u de veiligheid van uw voedingsmiddelen. In dit voedselveiligheidssysteem moeten alle kritische aspecten van de werkwijze zijn omschreven. Tevens staan de maatregelen omschreven die nodig zijn om elk risico, met betrekking tot de veiligheid van de levensmiddelen, uit te sluiten.

Lees ook de 7 stappen voor het maken van een HACCP plan!

HACCP en de Hygiënecode

Het opstellen van een HACCP-plan vereist de specifieke kennis en de nodige tijd. U hoeft dit niet zelf te doen. U heeft de mogelijkheid om aan de te voldoen aan de wetgeving door de sectorspecifieke Hygiënecodes toe te passen. Hygiënecodes worden centraal door de branche- en sectororganisaties opgesteld ten behoeve van hun achterban. In deze Hygiënecodes worden de kritische punten volgens het HACCP-systeem vastgesteld. Deze punten dienen vervolgens door iedereen die met voedsel werkt in de betreffende sectoren te worden bewaakt, inclusief monitoring van de CCP’s, verplichte registraties, correctieve acties en periodieke verificatie.  De Hygiënecodes gebruikt u als voedselveiligheidssysteem, waardoor u automatisch voldoet aan de eisen van HACCP.

Onze HACCP oplossingen voor u

Wij werken dagelijks aan oplossingen die voor uw en uw medewerkers eenvoudig en doeltreffend HACCP borgen. Gewoon, omdat het goed geregeld moet zijn.